Privacy Beleid

Privacy- en cookiebeleid

Perfetti Van Melle Benelux B.V.(hierna PVM) geeft om uw privacy en zet zich in om deze te beschermen. Perfetti Van Melle kan persoonsgegevens verzamelen van bezoekers van www.mentos.nl (http://www.mentos.nl).

Deze website wordt beheerd door PVM.

Dit privacybeleid beschrijft het soort informatie dat verzameld wordt en hoe deze gebruikt en beschermd wordt.

Dit beleid informeert u over wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u de informatie die u al aan ons heeft verstrekt, kunt wijzigen.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op banners, prijsvragen en andere advertenties of promoties die wij sponsoren of waaraan wij deelnemen op websites die eigendom zijn van derden.

De verantwoordelijke van de gegevens

De verantwoordelijke voor deze verwerking is Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Aard van de verwerkte persoonsgegevens

Navigatiegegevens

De computergestuurde systemen en de softwareprocedures die betrokken zijn bij de werking van deze website, in het kader van hun normale dienstverlening, verwerven bepaalde persoonlijke informatie, waarvan de overdracht wordt geïmpliceerd in het gebruik van de protocollen voor internetcommunicatie. Deze informatie wordt niet verzameld om geassocieerd te worden met geïdentificeerde personen, maar kan, via processen en associaties met gegevens die eigendom zijn van derden, door de eigen aard ervan leiden tot de identificatie van gebruikers. Tot deze categorie van gegevens behoren de IP-adressen of de namen die zijn opgeslagen in het domein van de computers die worden gebruikt door degenen die de website bezoeken, de adressen in de notatie URI (Uniform Resource Identifier) van de vereiste bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand ontvangen in antwoord, de cijfercode die de staat van het antwoord van de server (goed, fout, enz...) en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de structuur en de voorwaarden van de computer van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de website te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om na te gaan wie verantwoordelijk is, mocht er sprake zijn van inbreuken op de gegevensverwerking ten nadele van de website.

Persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen. Onder persoonsgegevens wordt informatie verstaan aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Dit omvat doorgaans uw naam, adres, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer en kredietkaartgegevens. We mogen alleen gegevens verzamelen die door gebruikers zijn verstrekt om te antwoorden op vragen die zijn gesteld, en dergelijke gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de van toepassing zijnde wetgeving.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

Het optionele, expliciete en vrijwillige verstrekken van persoonsgegevens van de gebruiker op de registratieformulieren op deze website impliceert de daaropvolgende verwerving van de door de afzender verstrekte gegevens. Deze gegevens zullen door PVM verwerkt worden met het doel te kunnen reageren op de vereiste dienstverlening en, indien u hiermee instemt, het verzenden van informatie- en reclamemateriaal per e-mail.

Bescherming van kinderen

PVM zet zich in voor de bescherming van de privacy van kinderen. De site is ontworpen en bedoeld voor gebruik door personen vanaf 16 jaar. Als u ouder bent dan 16 maar jonger dan 18 jaar, moet u de voorwaarden van dit privacybeleid doorlezen met degenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen, om ervoor te zorgen dat u ze beiden begrijpt. Hoewel wij niet verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de leeftijd van onze gebruikers, kunnen wij verificatiecontroles uitvoeren.

Als u jonger dan 16 bent, vergeet dan niet dat u de autorisatie/goedkeuring van degenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen nodig heeft om deze website te gebruiken en om ons te contacteren door het verzenden van uw persoonsgegevens

Doel van de verwerking

U beslist vrijwillig of u uw persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken. In sommige gevallen zijn persoonsgegevens vereist om bepaalde functies te kunnen uitoefenen. Op de website kan u worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken zodat u zich kunt inschrijven voor loterijen of wedstrijden, informatie of mailingen kunt ontvangen, enquêtes kunt invullen of opmerkingen of vragen kunt indienen. In die gevallen gebruikt PVM een pop-up scherm met informatie over de verwerking van persoonsgegevens en een vinkvakje om toestemming te verlenen. U kan erop vertrouwen dat PVM geen persoonsgegevens zal verzamelen tenzij u deze vrijwillig verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door PVM gebruikt voor het doel waarvoor ze werden verzameld (bijv. om uw vraag te beantwoorden, om u in te schrijven voor een vergelijkend onderzoek of om u een staaltje te sturen). Wij kunnen deze ook gebruiken om onze producten en websites te verbeteren en om contact met u op te nemen over andere producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn (inclusief de producten en diensten die wij samen met andere bedrijven kunnen aanbieden). We kunnen de gegevens ook delen met of doorgeven aan andere bedrijven binnen de Perfetti Van Melle Groep en derden die de activiteiten en de ontwikkeling van de website van PVM rechtstreeks ondersteunen.

Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt heeft, aanvullen met andere informatie die wij bewaren of die wij ontvangen van derden. We doen dit voor marketingdoeleinden om meer gerichte producten en diensten aan te bieden om aan uw behoeften te voldoen.

Regelingen voor de verwerking

Het is belangrijk te weten dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden door PVM of door een rechtstreeks door PVM aangestelde gegevensverwerker niet langer verwerkt dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt.

Er worden specifieke beveiligingsprocedures toegepast om het risico van al dan niet accidentele vernietiging of verlies te voorkomen, van ongeoorloofde toegang tot de gegevens of van verwerkingsactiviteiten die onwettig zijn of niet stroken met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. In overeenstemming met de wet heeft PVM, in overeenstemming met de belangrijkste internationale normen, ook verdere veiligheidsmaatregelen genomen om de risico’s met betrekking tot de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

Verdeling, communicatie en verspreiding van gegevens

De gegevens die worden verzameld kunnen overgedragen of gecommuniceerd worden aan andere bedrijven binnen de Perfetti Van Melle Groep en derden die de activiteiten en de ontwikkeling van de website van PVM rechtstreeks ondersteunen. PVM schakelt soms derden in om de gegevens te verwerken en te analyseren. Afgezien van de genoemde gevallen worden geen gegevens openbaar gemaakt of aan wie dan ook verstrekt, tenzij dit in overeenstemming is met contractuele en wettelijke verplichtingen of de gebruikers daarvoor toestemming hebben gegeven.

PVM en haar gegevensverwerkers zullen uw persoonlijke gegevens overdragen en verwerken, en daarbij de juiste maatregelen nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkene

PVM informeert over het recht van de gebruiker op toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, op beperking of bezwaar tegen verwerking, alsmede over het recht op overdraagbaarheid van gegevens en over het recht de verleende toelating te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling, gericht aan Perfetti van Melle Benelux B.V., Postbus 3000, 4800 DA of door een e-mail te sturen naar pvmdpo@perfettivanmelle.com (mailto:pvmdpo@perfettivanmelle.com) ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming en steeds met een kopie van het identiteitsbewijs of enig ander bewijsstuk te verstrekken.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl))

PVM behoudt zich het recht voor te allen tijde de juistheid van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens, alsmede de leeftijd en identiteit van de winnaars te controleren alvorens over te gaan tot de uitreiking van de prijzen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door een server van een webpagina op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Perfetti Van Melle maakt gebruik van cookies om onze sites gebruiksvriendelijker te maken en de site en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Zo kan een site bijvoorbeeld herkennen dat u persoonsgegevens heeft verstrekt en zich onthouden van een tweede verzoek om dezelfde informatie.

We kunnen cookies ook gebruiken om informatie over uw computer te verzamelen, zoals uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u op internet surft) of het type internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, en dit te koppelen aan uw persoonsgegevens. Dit om ervoor te zorgen dat onze websites u de best mogelijke web-ervaring zullen leveren en dat het efficiënte informatiebronnen zullen zijn.

Voor het opslaan van deze cookies maakt Perfetti Van Melle gebruik van een pop-up scherm met informatie over cookies en een vinkvakje om toestemming te verlenen. U kunt cookies ook uitschakelen in de instellingen van uw browser. Weigering van cookies op de site die u bezoekt kan ertoe leiden dat u bepaalde delen van de site niet kunt bezoeken of geen gepersonaliseerde informatie kunt ontvangen wanneer u de site bezoekt.

Google analytics

De websites kunnen gebruik maken van webanalysetools, zoals Google Analytics en/of Unica, om uw interacties met een site te volgen en informatie op te slaan, zoals wanneer u de site hebt bezocht, of u de site al eerder hebt bezocht en vanaf welke site u werd doorverwezen. Meetstatistieken van websites kunnen worden gebruikt om uw website-ervaring te personaliseren en om - anoniem en in geaggregeerde vorm - statistieken over website-activiteit te evalueren. Wij gebruiken deze informatie om de effectiviteit van onze internetaanwezigheid te meten en om statistische rapporten samen te stellen.

Wanneer we Google Analytics gebruiken, kunnen we deze informatie delen met Google om Google te helpen zijn producten en services te verbeteren. Wij noch Google zullen deze tool gebruiken (of derden machtigen om deze te gebruiken) om persoonsgegevens over u te volgen of te verzamelen of om uw persoonsgegevens te koppelen aan de gegevens van Google Analytics.

Pixel tags

Sommige van de pagina’s die u bezoekt kunnen ook informatie verzamelen door het gebruik van pixeltags (ook wel clear gifs genoemd) die kunnen worden gedeeld met derden die de promotionele activiteiten en de ontwikkeling van de website van PVM rechtstreeks ondersteunen. Zo kan informatie over het gebruik van onze website door bezoekers van onze websites worden gedeeld met ons externe reclamebureau om internetbanneradvertenties op de websites van PVM beter te kunnen richten. De informatie die door het gebruik van deze pixeltags wordt verzameld, is echter niet persoonlijk identificeerbaar, hoewel deze aan uw persoonsgegevens kan worden gekoppeld.

Wijziging van het huidige privacybeleid

PVM controleert regelmatig haar eigen privacy- en beveiligingsbeleid en herziet dit, indien nodig, in overeenstemming met de wijzigingen die de wet, de organisatie of de technologische evolutie met zich meebrengen. Elke wijziging van dit beleid zal op deze pagina worden gepubliceerd.