Printeractie

Algemene voorwaarden
Mentos Gum en Smint fotoprinter winactie 2020

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Mentos Gum en Smint fotoprinter winactie 2020” (hierna: ‘de Actie’) die georganiseerd wordt door Perfetti Van Melle Benelux BV (Zoete Inval 20, 4815 HK Breda) (hierna: de Organisator).
2. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden.
3. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via www.mentos.nl/printeractie

Artikel 2: Deelname en mechanisme ‘Mentos Gum en Smint fotoprinter winactie 2019’
4. Deze Actie loopt van 10/04/2020 tot en met 10/05/2020 (de Actieperiode).
5. Om deel te kunnen nemen aan de Actie dient minimaal één actieproduct (Mentos Mini Potje Pure Fresh Aardbei multipack, Mentos Mini Potje Pure Fresh Freshmint multipack of Smint White multipack) te worden gekocht.
6. De wijze van deelname aan deze Actie is als volgt:
a. Koop een actieproduct gedurende de Actieperiode.
b. Bewaar de kassabon (met aankoopdatum binnen de Actieperiode).
c. Schrijf uw naam en telefoonnummer op de kassabon
d. Lever de kassabon in bij de inleverbox in de winkel waar het actieproduct is gekocht.
e. Per aangekocht actieproduct mag éénmaal worden meegedaan aan de Actie
7. Iedere deelnemer die de stappen beschreven onder punt 6 volgt en voldoet aan de voorwaarden kan deelnemen aan deze Actie.
8. De deelnemer kan ongelimiteerd blijven deelnemen aan de Actie.
9. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consumentenservice van de Organisator, te bereiken via het telefoonnummer: 0800-5536365 of via consumentenvragen@nl.pvmgrp.com.

Artikel 3: Voorwaarden voor deelname
10. De minimale leeftijd voor zelfstandige deelname aan deze Actie is 18 jaar. Voor deelnemers onder de 18 jaar geldt dat zij toestemming voor deelname moeten hebben van ouders of voogd. Deelname van minderjarigen onder de 13 jaar aan deze Actie wordt nadrukkelijk uitgesloten.
11. Deelname is uitgesloten voor (A) de medewerkers van Perfetti van Melle Benelux BV of enige gelieerde vennootschap, en (B) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is.
12. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers van de Actie uit te sluiten en/of de prijs niet toe te kennen en/of om de gehele of gedeeltelijke Actie te annuleren, zonder de aansprakelijkheid van de Organisator op zich te nemen, in geval van overtreding door de deelnemer, een deelnemer van deze regels en/of als de Organisator naar eigen goeddunken van mening is dat de deelnemer heeft gehandeld of van plan is oneerlijk of bedrieglijk of ter kwader trouw te handelen. In het bijzonder, maar zonder beperking, elk gebruik van robots of enig systeem, apparaat of handelingen die frauduleus, oneerlijk of ter kwader trouw zijn, of enig gedrag, waardoor bijvoorbeeld en zonder beperking, de kansen om te winnen worden vergroot, is verboden. De Organisator kan een klacht indienen en/of de plegers van dergelijk gedrag laten vervolgen.
13. In het geval van sancties of klachten moeten de deelnemers bewijzen dat ze gehandeld hebben in overeenstemming met dit Reglement. Deelnemers kunnen op elk moment worden uitgenodigd om hun identiteit, hun woonplaats en hun leeftijd te bewijzen.


Artikel 4: Prijs
14. Door deelname aan de Actie zullen consumenten de kans hebben om een Fujifilm Instax Mini Link - Ash White te winnen, met een consumentenwaarde van € 109,-.
15. Deze prijs is niet overdraagbaar, mag niet worden vervangen door een andere prijs en er is geen alternatief beschikbaar.
16. Indien een vervanging noodzakelijk zou blijken heeft de Organisator het recht om de prijs te vervangen door een prijs met vergelijkbare waarde en kenmerken.

Artikel 5: Bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijzen.
17. Per deelnemende winkel wordt één winnaar geselecteerd. Deze wordt geheel willekeurig geselecteerd door de filiaalmanager van de deelnemende winkel.
18. De winnaar wordt uiterlijk 14 dagen na afloop van de actie per telefoon op de hoogte gesteld van de winst.
19. In het geval dat de Organisator de winnaar niet kan bereiken per telefoon, na 2 pogingen (berichten achterlaten op de voicemail van de winnaar, wanneer van toepassing), waarbij de winnaar zijn prijs niet heeft opgeëist binnen 2 weken na de datum van het eerste bericht waarin hij op de hoogte gebracht werd van zijn winst, zal hij worden beschouwd als degene die zijn prijs puur en eenvoudig heeft verbeurd. De prijs wordt niet toegekend en kan later niet worden geclaimd. De prijs blijft eigendom van de organisator en kan worden toegewezen aan een andere winnaar.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
20. De Organisator en ingeschakelde hulppersonen of derden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de Actie.
21. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die inherent zijn aan de internetverbinding, telefonische communicatie van een ander probleem dat niet aan het bedrijf zou kunnen worden toegeschreven en dat zich zou voordoen tijdens de duur van de Actie.
22. Het is daarom aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn apparatuur en de gegevens die op zijn apparatuur (computer en telefoon) zijn opgeslagen te beschermen tegen inbreuken. Deelname aan de Actie houdt met name de kennis en acceptatie van de kenmerken en limieten van het internet in, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij door derden en het risico van besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.
23. De Organisator verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen bij zijn serviceproviders te gebruiken om de goede werking van de actiepagina te verzekeren. Mocht een technische storing zich echter voordoen en de goede werking van de Actie beïnvloeden door omstandigheden buiten de controle van de Organisator, dan kan de laatste niet aansprakelijk worden gesteld door de deelnemers.
24. Als de gegevens van een winnaar onbruikbaar zijn of als de winnaar niet kan worden geïdentificeerd op naam, adres of telefoonnummer, is het niet de verantwoordelijkheid van de Organisator om verder onderzoek uit te voeren om de winnaar te vinden, die noch zijn prijs, noch enige compensatie of schadevergoeding zal ontvangen.
25. In het geval van uitdrukkelijke afstand van de prijs door de winnaar, zal deze prijs teruggegeven worden aan de Organisator en kan deze worden gebruikt voor een volgende actie, als de aard van de prijs dit toelaat en zonder enige aansprakelijkheid van de Organisator.

Artikel 7: Overmacht
26. De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen. In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.


Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten
27. In overeenstemming met de wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten, is het gebruik van alle of een deel van het auteursrechtelijk beschermde materiaal van deze wedstrijd ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
28. Op deze Actie, deze actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. De Organisator handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
29. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van de regels en / of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking. Anders is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Breda.

Artikel 10: Privacy en Bescherming Persoonsgegevens
30. De door de deelnemer verstrekte (contact)gegevens worden door de Organisator uitsluitend gebruikt voor de Actie en daaruit voorvloeiende promotie, één en ander conform de geldende wetgeving zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
31. De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
32. In overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens deelt Organisator aan deelnemers mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door Organisator als gevolg van het akkoord gaan met deze voorwaarden en dat de persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van Organisator. De deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie met als doel het mogelijk maken van communicatie met de deelnemers over de actie.
33. Organisator deelt aan de deelnemers mede dat persoonsgegevens niet zullen worden doorgegeven aan een andere partij dan Organisator of een ander bedrijf dat deel uitmaakt van de Organisator Groep (dat zich mogelijk buiten de Europese Unie bevindt) of enig ander bedrijf dat geen verwerkersrelatie heeft met Organisator, en uitsluitend zullen worden doorgegeven ten behoeve van het in stand houden van de genoemde contractuele relatie.
34. Organisator bewaart persoonsgegevens voor zolang als dat noodzakelijk is om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan een wettelijk voorschrift dat mogelijk aan Organisator de verplichting oplegt om de gegevens voor een langere periode te bewaren.
35. Organisator informeert deelnemers over het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om de verwerking te beperken of om daartegen bezwaar te maken, alsook over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor alle zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de voornoemde rechten, kan er een verzoek worden gericht tot Organisator, aan het adres dat aan het begin van het contract staat vermeld.
36. Organisator informeert deelnemers over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Artikel 11: Slotbepalingen
37. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting ingevolge de wet op de Kansspelbelasting is voor rekening van de Organisator.
38. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kan de deelnemer contact opnemen met de consumentenservice van Mentos Kauwgum, telefonisch via 0800-5536365 of via email: consumentenvragen@nl.pvmgrp.com.