Informatie kennisgeving persoonsgegevens

Festival tickets actie

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, informeert PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV, gevestigd aan de Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, Nederland (hierna te noemen "PVMBLX") de deelnemer hierbij dat de persoonsgegevens die zijn verstrekt om deel te nemen aan de winactie ‘Win festival tickets’ (hierna te noemen ‘’Actie’’) door PVMBLX zullen worden verwerkt om de deelname te beheren, de prijzen uit te reiken die daarmee overeen kunnen komen en te voldoen aan de daarop betrekking hebbende wettelijke verplichtingen. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op de wil van de deelnemer om deel te nemen aan de Actie en op de akkoordverklaring door de deelnemer met de actievoorwaarden.

De deelnemer stemt uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van de verstrekte persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden en op basis van de bovengenoemde contractuele relatie.

PVMBLX informeert de deelnemer dat persoonsgegevens niet zullen worden overgedragen aan een andere partij dan PVMBLX, een ander bedrijf van de PERFETTI VAN MELLE GROEP (die zich buiten de EER kan bevinden) of aan derden die de gegevens van de deelnemer ten behoeve van PVMBLX en uitsluitend voor de aangegeven doeleinden verwerken. Een van deze derde partijen is Ticketswap, gevestigd aan de Rokin 75, 1012 KL Amsterdam, die namens PVMBLX een deel van de Actie zal uitvoeren. In het geval dat er sprake zou zijn van een overdracht van de persoonsgegevens naar een derde land, zal PVMBLX voldoen aan alle eisen die daar voor zijn vastgesteld door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

PVMBLX bewaart de persoonsgegevens zo lang als de Actie loopt, en daarna alleen om te voldoen aan wettelijke voorschriften die PVMBLX kunnen verplichten de gegevens langer te bewaren.

PVMBLX informeert deelnemers over het recht op inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, het recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking, alsmede over het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om de eventueel gegeven toestemming in te trekken. Voor de uitoefening van deze rechten of voor meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens, kan per post een verzoek worden gestuurd naar PVMBLX, Zoete Inval 20, 4815 HK, Breda, Nederland, of per e-mail pvmdpo@perfettivanmelle.com ter attentie van de Gegevensbeschermingsfunctionaris.

PVMBLX informeert de deelnemer over diens recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.