Ben jij 13 jaar of ouder?

Ja Nee

Heb je toestemming van je ouders om mentos.nl te bezoeken?

Ja

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, Nederland

Gebruiksmethoden en voorwaarden

Op het gebruik van de Perfetti Van Melle BLX website zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze site te gebruiken en materiaal en/of informatie van deze site te downloaden, gaat de Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden en worden deze bindend voor de Gebruiker.

GEBRUIKSRESTRICTIES

De volledige inhoud van de Perfetti van Melle BLX website wordt beschermd door toepasselijke wetten inzake auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan een website-pagina of deel daarvan te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te publiceren of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perfetti van Melle BLX. Met inachtneming van het bovenstaande mag de Gebruiker website-inhoud of gedeeltes daarvan voor strikt persoonlijk gebruik op een pc opslaan en/of afdrukken.

De handelsmerken en logo's die op de website worden weergegeven, zijn eigendom van Perfetti van Melle BLX en/of gelieerde bedrijven in de Perfetti Van Melle Group, en worden beschermd door wettelijke registraties en toepasselijke wetten inzake industriële eigendom. De handelsmerken en logo's mogen niet op een andere website dan die Perfetti van Melle Benelux BLX worden gereproduceerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perfetti van Melle Benelux BLX. De handelsmerken en/of logo's die op de Perfetti van Melle BLX website worden weergegeven, mogen niet worden gebruikt als webadres voor andere sites die eigendom zijn van derden.

AANSPRAKELIJKHEID

Perfetti van Melle BLX garandeert dat de informatie op zijn website juist is en overeenstemt met de feiten op het moment van de recentste update, en dat de verstrekte informatie voldoet aan de beginselen van ethisch ondernemen en goede trouw. Perfetti van Melle BLX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website. De informatie op deze website kan onnauwkeurig of onjuist zijn als gevolg van technische of andere problemen zoals typografische fouten die zijn gemaakt bij het invoeren van de informatie. Perfetti van Melle BLX behoudt zich het recht voor de informatie op deze site indien nodig op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te actualiseren of te vervangen.

HYPERLINKS

Indien de Perfetti van Melle BLX website hyperlinks bevat naar sites die eigendom zijn van derden, is Perfetti van Melle BLX niet aansprakelijk voor de inhoud van de gekoppelde websites. Gebruikers die sites bezoeken die aan de Perfetti van Melle BLX website gekoppeld zijn, doen dit op eigen verantwoordelijkheid, vooral ten aanzien van daaruit voortvloeiende verliezen, schade of kosten van gelijk welke aard. De koppeling naar deze websites houdt geen relatie, vertegenwoordiging of ander verband in tussen Perfetti van Melle BLX en de eigenaar(s) van de gekoppelde website(s).

Door PERFETTI VAN MELLE BLX ontvangen informatie

Tenzij door de verzender anders aangegeven, wordt alle informatie die Perfetti van Melle BLX via zijn website ontvangt, als niet-vertrouwelijk beschouwd en kan Perfetti van Melle BLX deze naar believen gebruiken voor elk doel, zowel commercieel als anderszins. Door via deze website materiaal naar Perfetti van Melle BLX te sturen, garandeert de gebruiker dat dit materiaal geschikt is voor publicatie, en verbindt hij zich Perfetti van Melle BLX te vrijwaren tegen vorderingen en/of aanspraken ingesteld door derden die stellen exclusieve gebruiksrechten op die informatie te hebben.

COOKIES

De Perfetti Van Melle BLX website gebruikt cookies. Uw browser biedt u de mogelijkheid om cookies te weigeren. Door de website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt de gebruiker ermee in dat wij cookies gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit beleid. Perfetti Van Melle BLX gebruikt de informatie om het gebruik van de website te analyseren; om de website te beheren, fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren. Cookies bevatten geen informatie die kan worden herleid naar de gebruiker persoonlijk, maar persoonsgegevens die Perfetti Van Melle BLX over de gebruiker opslaat, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in of verkregen uit cookies. Op het voorgaande is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Wetgeving en jurisdictie

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen die in verband met de Perfetti van Melle BLX website of het gebruik daarvan ontstaan, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank te Breda. Ongeacht het bovenstaande behoudt Perfetti van Melle BLX zich het recht voor procedures bij rechtbanken in andere landen aan te spannen om zijn rechten en gerechtvaardigde belangen zo goed mogelijk te beschermen.

privacybeleid

Perfetti Van Melle hecht grote waarde aan uw privacy en zet zich in om deze te beschermen. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken en beschermen. Verder wordt uitgelegd wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze sites bezoekt, en hoe u gegevens die u ons al verstrekt heeft, kunt aanpassen.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op banners, sweepstakes en andere advertenties of promotie-acties die wij sponsoren of waaraan wij deelnemen op websites van derde partijen.

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens is Perfetti Van Melle Benelux B.V. (hierna: “Perfetti Van Melle”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd op het adres Zoete Inval 20, 4815 HK, Breda; postadres: Postbus 3000, 4800 DA Breda, Nederland.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

Navigatiegegevens

De computersystemen en software-procedures die voor de werking van deze website nodig zijn, verzamelen tijdens hun normale functioneren een aantal persoonsgegevens die bij gebruik van de communicatieprotocollen automatisch worden doorgegeven. Deze gegevens worden niet verzameld om te worden herleid naar specifieke personen, maar kunnen via processen en koppelingen met gegevens die eigendom zijn van derden, tot de identificatie van gebruikers leiden. Tot deze categorie behoren de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die worden gebruikt door bezoekers van de site, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) van de opgevraagde bronnen, de tijd van de aanvraag, de gebruikte methode om de aanvraag naar de server te sturen, de omvang van het bestand dat als antwoord is ontvangen, de cijfercode die de status van het antwoord van de server weergeeft (goed, fout, enz. …) en andere parameters betreffende het besturingssysteem en de structuur en instellingen van de computer van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische gegevens over het gebruik van de Site verzamelen en te controleren of deze goed werkt, en worden onmiddellijk na verwerking gewist. De gegevens kunnen worden gebruikt om onderzoek te doen naar de verantwoordelijkheid als de regels voor dataverwerking op de site worden overtreden.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waaraan u persoonlijk kunt worden herkend. Het betreft meestal naam, adres, schermnaam, e-mailadres, telefoonnummer en credit card gegevens, maar kan ook andere informatie omvatten zoals winkelgewoonten, voorkeuren en details over uw levensstijl zoals hobby’s en interesses. Als u de Mentos Facebook pagina “liket”of een Mentos toepassing gebruikt, kunnen uw persoonsgegevens ook uw Facebook-naam, profielfoto, geslacht, uw netwerken en andere informatie omvatten die u met iedereen of specifiek met Perfetti Van Melle wilt delen.

Door gebruiker vrijwillig verstrekte gegevens

De persoonsgegeven die de gebruiker facultatief, expliciet en vrijwillig verstuurt via registratieformulieren op deze Site worden door Perfetti van Melle verzameld. Deze gegevens worden door Perfetti Van Melle verwerkt om op de aanvraag te reageren en, indien u hiervoor toestemming geeft, informatie- en reclamemateriaal via e-mail te sturen.

DOEL VAN DE VERWERKING

U beslist vrijwillig of u ons uw persoonsgegevens wilt verstrekken. In sommige gevallen zijn persoonsgegevens nodig om bepaalde functies te kunnen uitvoeren. Overal op de Sites kan u worden verzocht persoonsgegevens te verstrekken zodat u zich voor loterijen of prijsvragen kunt aanmelden, informatie of mailings kunt ontvangen, toepassingen kunt gebruiken, een product of dienst van ons kunt kopen, een enquête kunt invullen of een opmerking of vraag kunt insturen. In die gevallen gebruikt Perfetti Van Melle een pop-up scherm met informatie over de verwerking van persoonsgegevens en een selectievakje dat u moet aanklikken om akkoord te gaan. U kunt erop vertrouwen dat Perfetti Van Melle geen persoonsgegevens verzamelt tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door Perfetti Van Melle gebruikt voor het doel waarvoor ze werden verzameld (bv. om op uw vraag te reageren, u in te schrijven voor een prijsvraag of u een proefmonster toe te sturen). Ook kunnen ze worden gebruikt om onze producten en websites te verbeteren, en om contact met u op te nemen over andere producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn (ook die wij eventueel samen met andere bedrijven aanbieden). We kunnen de gegevens ook delen met of doorgeven aan andere bedrijven binnen de Perfetti Van Melle Group en derde partijen die Perfetti Van Melle rechtstreeks ondersteunen bij promotionele activiteiten en de ontwikkeling van de website.

Wij kunnen de informatie die u aan ons heeft verstrekt, aanvullen met andere informatie die wij bezitten of van derde partijen krijgen. Dit doen wij voor marketingdoeleinden, om producten en diensten te kunnen aanbieden die beter aansluiten bij uw behoeften.

VERWERKING

Het is belangrijk te weten dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden verwerkt door Perfetti Van Melle of een verwerker die rechtstreeks aan Perfetti Van Melle gelieerd is, uitsluitend met geautomatiseerde middelen, en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens werden verzameld of vervolgens verwerkt. Er worden specifieke beveiligingsprocedures aangehouden om de gegevens te beschermen tegen vernietiging of verlies, al dan niet per ongeluk, tegen ongeoorloofde toegang en tegen bewerkingen die in strijd zijn met de wet of met de doelen waarvoor de gegevens verzameld zijn. Overeenkomstig de wet heeft Perfetti Van Melle de verwerking ook gemeld bij het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens. Perfetti Van Melle heeft, in overeenstemming met de belangrijkste internationale normen, ook verdere veiligheidsmaatregelen genomen om risico’s betreffende de vertrouwelijkheid, juistheid en beschikbaarheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te beperken.

DELEN, DOORGIFTE EN VERSPREIDING VAN GEGEVENS

De gegevens die wij verzamelen, kunnen worden overgedragen of doorgegeven aan andere bedrijven binnen de Perfetti Van Melle Group en derde partijen die Perfetti Van Melle’s rechtstreeks ondersteunen bij promotionele activiteiten en de ontwikkeling van de website. Soms schakelt Perfetti Van Melle derde partijen in om de gegevens te verwerken en te analyseren. Perfetti Van Melle kan de gegevens die u heeft verstrekt, aanvullen met gegevens die wij bezitten of van derde partijen krijgen. Dit doen wij voor marketingdoeleinden, om producten en diensten te kunnen aanbieden die beter aansluiten bij uw behoeften. Afgezien van de genoemde gevallen zullen gegevens aan niemand (ter inzage) worden gegeven, tenzij wij hiertoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of gebruikers hun toestemming hebben gegeven.

RECHTEN VAN DE PERSOON OP WIE DE GEGEVENS BETREKKING HEBBEN (BETROKKENE)

Betrokkenen hebben altijd het recht bevestiging te vragen of er hen betreffende persoonsgegevens bestaan, geïnformeerd te worden over de inhoud en de herkomst ervan, de juistheid ervan te verifiëren of aanvulling of aanpassing ervan te eisen. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u het recht verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens te eisen indien ze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die door de server van een webpagina op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Perfetti Van Melle gebruikt cookies om het gebruiksgemak van onze Sites te verbeteren en de Sites en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om uw activiteiten op onze Sites sneller te laten verlopen. Zo kan een site herkennen dat u al persoonlijke gegevens hebt verstrekt zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen.

We kunnen cookies ook gebruiken om informatie te verzamelen over uw computer, zoals uw IP-adres (een code die aan uw computer wordt gegeven wanneer u op het internet bent) of het type browser of besturingssysteem dat u gebruikt, en deze aan uw persoonsgegevens te koppelen. Dit heeft tot doel te waarborgen dat onze Sites u een optimale ervaring bieden en een effectieve informatiebron zijn.

Perfetti Van Melle vraagt toestemming om deze cookies op te slaan via een pop-up scherm met informatie over cookies en een selectievakje die u kunt aanklikken om akkoord te gaan. U kunt cookies ook uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van cookies kan ertoe leiden dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van de site of geen gepersonaliseerde informatie ontvangt wanneer u de site bezoekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Sites kunnen gebruik maken van analysetools zoals Google Analytics en/of Unica om uw interactie met een site te volgen en informatie te verzamelen, zoals het tijdstip waarop u de site bezocht, of u deze eerder heeft bezocht en via welke site u er gekomen bent. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikservaring te personaliseren en om – anonieme en samengevoegde – cijfers over de activiteit op de website te onderzoeken. Deze worden gebruikt om de doelmatigheid van onze aanwezigheid op het web te meten en statistische rapporten op te stellen.

Voor zover wij Google Analytics gebruiken, kunnen we deze informatie delen met Google om Google te helpen zijn producten en diensten te verbeteren. Noch wij noch Google zullen dit instrument gebruiken (of door een derde laten gebruiken) om persoonsgegevens over u bij te houden of te verzamelen of uw persoonsgegevens te koppelen aan Google Analytics data.

PIXEL TAGS

Sommige pagina’s die u bezoekt, kunnen ook gegevens verzamelen door middel van pixel tags (ook doorzichtige GIFS genoemd), die kunnen worden gedeeld met derde partijen die Perfetti Van Melle’s rechtstreeks ondersteunen bij promotionele activiteiten en de ontwikkeling van de website. Een voorbeeld: informatie over het gebruik van onze website kan worden gedeeld met ons externe reclamebureau om een doelgerichter gebruik van reclamebanners op de websites van Perfetti Van Melle websites mogelijk te maken. De informatie die door middel van pixel tags wordt verzameld, is echter niet tot een persoon te herleiden, ook al kan deze aan uw persoonsgegevens gekoppeld zijn.

VERANDERINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Perfetti Van Melle houdt zijn privacy- en veiligheidsbeleid regelmatig tegen het licht en voert, indien nodig, de wijzigingen door die om wettelijke of organisatorische redenen vereist zijn of door technologische ontwikkelingen zijn ingegeven. Alle veranderingen in het beleid worden op deze pagina gepubliceerd.

VRAGEN, KLACHTEN EN SUGGESTIES

Wie meer wil weten, suggesties wil doen of wellicht een klacht of zorg wil uiten over onderwerpen die verband houden met het privacybeleid van Perfetti Van Melle of de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, kan een brief sturen aan Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, Postbus 3000, 4800 DA Breda, Nederland of contact opnemen via ons contactformulier.

Deel met vrienden