Ben jij 13 jaar of ouder?

Ja Nee

Heb je toestemming van je ouders om mentos.nl te bezoeken?

Ja

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 WETTELIJKE KENNISGEVING

 De eigenaar van deze website www.mentos.nl (“Website”), is Perfetti Van Melle Benelux B.V. (“PVM”), een bedrijf dat behoort tot de PERFETTI VAN MELLE GROUP (“PVM GROEP”), met de volgende identificatiegegevens:

 

Geregistreerd kantoor: Zoete Inval 20, Postbus 3000, 4800DA Breda

BELASTING ID-CODE: NL001875607B01

Telefoon: +31 76 527 5 000

Telefax: +31 76 522 85 60

Registratiegegevens: 20045885

 

Toegang tot de Website

Deze wettelijke kennisgeving regelt de toegang van de gebruiker (“Gebruiker”) tot en het gebruik van de website met als doel de gebruiker te informeren over PVM GROEP, PVM, haar producten, activiteiten en promoties.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt de gebruiker de voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving, het privacy- en cookiebeleid en het cookiebeleid van de website.

Voor hij de website gaat gebruiken, moet de gebruiker de wettelijke kennisgeving, het privacy- en cookiebeleid aandachtig lezen, aangezien deze voortdurend kunnen aangepast en/of gewijzigd worden. Als de gebruiker de voorwaarden van de wettelijke kennisgeving niet accepteert, kan hij de website of de inhoud ervan niet gebruiken.

 

Gebruik en functie van de website

De gebruiker stemt ermee in zorgvuldig gebruik te maken van de website en van de informatie die deze bevat, is onderworpen aan de reglementen ervan en aan deze wettelijke kennisgeving, evenals aan alle andere noodzakelijke voorwaarden die PVM daartoe op de website kan vastleggen.

Bovendien mag de gebruiker geen enkele inbreuk plegen met de bedoeling de website te beschadigen, te misbruiken en/of te overbelasten, of in welke vorm dan ook het normale gebruik en functie ervan te verhinderen.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat PVM zich het recht voorbehoudt om de toegang van de gebruiker tot de website te beperken, op te schorten en/of te beëindigen als de wettelijke kennisgeving, het privacybeleid of het cookiebeleid niet worden nageleefd, of als niet wordt voldaan aan andere relevante voorwaarden of bepalingen van de website, door middel van alle technische maatregelen die nodig kunnen zijn om dit te doen.

PVM streeft ernaar een goede werking van de website te waarborgen, fouten te voorkomen of indien nodig te herstellen, en de inhoud van de website naar behoren geactualiseerd te houden. PVM garandeert echter in geen geval de beschikbaarheid of de continuïteit van de toegang tot de website, noch de afwezigheid van fouten in de inhoud ervan, noch dat deze dienovereenkomstig wordt bijgewerkt.

 

Aansprakelijkheid

De toegang tot de website en het gebruik van alle informatie of mechanismen van de website, wordt beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

PVM is niet verantwoordelijk voor enige schade en/of verlies die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de informatie op de website, en in het bijzonder voor alle informatie met betrekking tot niet met PVM verwante derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie die wordt geproduceerd door besturingssystemen of wordt veroorzaakt door virussen en/of aanvallen op het systeem. Evenmin is PVM verantwoordelijk voor schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van onjuist gebruik van de website, dienst- of ontvangstproblemen, onderbrekingen, internet- en/of communicatiestoornissen of -gebreken.

Bovendien is PVM niet verantwoordelijk voor schade aan en/of verlies van de software en/of hardware van de gebruiker ten gevolge van de toegang tot en gebruik van de website.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade of verlies van welke aard dan ook die PVM kan lijden als gevolg van de schending van enige verplichting waaraan de gebruiker is onderworpen, volgens deze wettelijke kennisgeving, of enige andere, via de website en/of de van toepassing zijnde wetgeving, gestelde voorwaarden.

 

Beleid betreffende de links 

a) Links naar de website

Derden die de intentie hebben om een link naar de website (“Linkende website”) op een website op te nemen, dienen vooraf schriftelijk toestemming van PVM te hebben verkregen, zich aan de geldende wetgeving te houden en mogen onder geen beding eigen inhoud of inhoud van derden te bevatten die: (i) onwettig, schadelijk, gewelddadig, racistisch, discriminerend, vernederend, seksueel-gerelateerd, enz. zijn, en/of (ii) ongepast of ongeschikt zijn ten opzichte van de activiteiten van PVM.

Een willekeurige link betekent geenszins dat PVM de inhoud en/of diensten van de linkende website ondersteunt, promoot, garandeert, controleert en/of aanbeveelt, noch verantwoordelijk is voor de inhoud ervan.

In geval van niet-naleving van één of meer van de hiervoor genoemde voorwaarden zal PVM onmiddellijk overgaan tot intrekking van de aan de linkende website verleende toestemming, die hierop verplicht zal zijn de link te verwijderen.

b) Links naar andere websites

Op de website kunnen eveneens links worden opgenomen die de gebruiker toegang geven tot andere websites (“Gelinkte websites”).

Het bestaan van gelinkte Websites impliceert op geen enkele wijze een aanbeveling, promotie, identificatie en/of conformiteit door of van PVM op de verklaringen, inhoud en/of diensten die via de gelinkte Websites worden beschikbaar gemaakt. PVM is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud en andere voorwaarden van de gelinkte Websites, en daarom is de gebruiker de enige persoon die verantwoordelijk is voor het controleren en accepteren ervan bij elke toegang en elk gebruik.

 

Intellectueel eigendom 

Alle rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot het ontwerp, de databanken, de onderliggende computerprogramma’s (inclusief broncodes), alsmede de verschillende onderdelen van de website (teksten, grafische elementen, foto’s, video’s, geluidsopnamen, kleurcombinaties, etc.) (“Inhoud”), alsmede de structuur, selectie en volgorde daarvan, berusten bij PVM, de PVM GROEP of haar licentiegevers. Alle logo’s op de website (zoals, maar niet beperkt tot, handelsmerken en/of ontwerpen) zijn eigendom van PVM, de PVM GROEP of haar licentiegevers.

Het gebruik van de website houdt geen verlening in van rechten op de website of de inhoud daarvan.

Het is de gebruiker ten strengste verboden de website, de inhoud daarvan en/of de PVM-logo’s te reproduceren, te transformeren, te distribueren, openbaar te maken, beschikbaar te stellen, uit te pakken en/of op enige andere wijze ongeautoriseerd te verspreiden of te gebruiken.

Het ongeoorloofd gebruik van de inhoud, de logo’s van de website en/of PVM, alsmede eventuele schade aan enige rechten op intellectueel eigendom van PVM en/of de PVM GROEP, kan aanleiding geven tot de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en verantwoordelijkheden.

 

Scheidbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze wettelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, zal deze nietigheid of ongeldigverklaring enkel van invloed zijn op de bepaling of het deel ervan in kwestie, terwijl deze voor al het andere in stand zullen blijven, enkel rekening houdend met de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan. In dit kader zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling van deze wettelijke kennisgeving ongeldig zijn, en geen enkel ander deel of bepaling van deze wettelijke kennisgeving zal nietig, ongeldig, benadeeld of beïnvloed worden door de nietigheid of vernietigbaarheid van het betreffende deel behalve in het geval dat het essentieel wordt om deze wettelijke kennisgeving volledig en integraal te beïnvloeden.

 

Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Perfetti Van Melle Benelux B.V. (hierna PVM) geeft om uw privacy en zet zich in om deze te beschermen. Perfetti Van Melle kan persoonsgegevens verzamelen van bezoekers van www.mentos.nl.   

Deze website wordt beheerd door PVM.

Dit privacybeleid beschrijft het soort informatie dat verzameld wordt en hoe deze gebruikt en beschermd wordt. 

Dit beleid informeert u over wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u de informatie die u al aan ons heeft verstrekt, kunt wijzigen.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op banners, prijsvragen en andere advertenties of promoties die wij sponsoren of waaraan wij deelnemen op websites die eigendom zijn van derden.

De verantwoordelijke van de gegevens

De verantwoordelijke voor deze verwerking is Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Aard van de verwerkte persoonsgegevens

Navigatiegegevens

De computergestuurde systemen en de softwareprocedures die betrokken zijn bij de werking van deze website, in het kader van hun normale dienstverlening, verwerven bepaalde persoonlijke informatie, waarvan de overdracht wordt geïmpliceerd in het gebruik van de protocollen voor internetcommunicatie. Deze informatie wordt niet verzameld om geassocieerd te worden met geïdentificeerde personen, maar kan, via processen en associaties met gegevens die eigendom zijn van derden, door de eigen aard ervan leiden tot de identificatie van gebruikers. Tot deze categorie van gegevens behoren de IP-adressen of de namen die zijn opgeslagen in het domein van de computers die worden gebruikt door degenen die de website bezoeken, de adressen in de notatie URI (Uniform Resource Identifier) van de vereiste bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand ontvangen in antwoord, de cijfercode die de staat van het antwoord van de server (goed, fout, enz...) en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de structuur en de voorwaarden van de computer van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de website te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om na te gaan wie verantwoordelijk is, mocht er sprake zijn van inbreuken op de gegevensverwerking ten nadele van de website.

Persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen. Onder persoonsgegevens wordt informatie verstaan aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. 

Dit omvat doorgaans uw naam, adres, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer en kredietkaartgegevens. We mogen alleen gegevens verzamelen die door gebruikers zijn verstrekt om te antwoorden op vragen die zijn gesteld, en dergelijke gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de van toepassing zijnde wetgeving.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

Het optionele, expliciete en vrijwillige verstrekken van persoonsgegevens van de gebruiker op de registratieformulieren op deze website impliceert de daaropvolgende verwerving van de door de afzender verstrekte gegevens. Deze gegevens zullen door PVM verwerkt worden met het doel te kunnen reageren op de vereiste dienstverlening en, indien u hiermee instemt, het verzenden van informatie- en reclamemateriaal per e-mail.

Bescherming van kinderen

PVM zet zich in voor de bescherming van de privacy van kinderen. De site is ontworpen en bedoeld voor gebruik door personen vanaf 16 jaar. Als u ouder bent dan 16 maar jonger dan 18 jaar, moet u de voorwaarden van dit privacybeleid doorlezen met degenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen, om ervoor te zorgen dat u ze beiden begrijpt. Hoewel wij niet verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de leeftijd van onze gebruikers, kunnen wij verificatiecontroles uitvoeren.

Als u jonger dan 16 bent, vergeet dan niet dat u de autorisatie/goedkeuring van degenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen nodig heeft om deze website te gebruiken en om ons te contacteren door het verzenden van uw persoonsgegevens 

Doel van de verwerking

U beslist vrijwillig of u uw persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken. In sommige gevallen zijn persoonsgegevens vereist om bepaalde functies te kunnen uitoefenen. Op de website kan u worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken zodat u zich kunt inschrijven voor loterijen of wedstrijden, informatie of mailingen kunt ontvangen, enquêtes kunt invullen of opmerkingen of vragen kunt indienen. In die gevallen gebruikt PVM een pop-up scherm met informatie over de verwerking van persoonsgegevens en een vinkvakje om toestemming te verlenen. U kan erop vertrouwen dat PVM geen persoonsgegevens zal verzamelen tenzij u deze vrijwillig verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door PVM gebruikt voor het doel waarvoor ze werden verzameld (bijv. om uw vraag te beantwoorden, om u in te schrijven voor een vergelijkend onderzoek of om u een staaltje te sturen). Wij kunnen deze ook gebruiken om onze producten en websites te verbeteren en om contact met u op te nemen over andere producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn (inclusief de producten en diensten die wij samen met andere bedrijven kunnen aanbieden). We kunnen de gegevens ook delen met of doorgeven aan andere bedrijven binnen de Perfetti Van Melle Groep en derden die de activiteiten en de ontwikkeling van de website van PVM rechtstreeks ondersteunen.

Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt heeft, aanvullen met andere informatie die wij bewaren of die wij ontvangen van derden. We doen dit voor marketingdoeleinden om meer gerichte producten en diensten aan te bieden om aan uw behoeften te voldoen.

Regelingen voor de verwerking

Het is belangrijk te weten dat de persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden door PVM of door een rechtstreeks door PVM aangestelde gegevensverwerker niet langer verwerkt dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt. 

Er worden specifieke beveiligingsprocedures toegepast om het risico van al dan niet accidentele vernietiging of verlies te voorkomen, van ongeoorloofde toegang tot de gegevens of van verwerkingsactiviteiten die onwettig zijn of niet stroken met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. In overeenstemming met de wet heeft PVM, in overeenstemming met de belangrijkste internationale normen, ook verdere veiligheidsmaatregelen genomen om de risico’s met betrekking tot de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

Verdeling, communicatie en verspreiding van gegevens

De gegevens die worden verzameld kunnen overgedragen of gecommuniceerd worden aan andere bedrijven binnen de Perfetti Van Melle Groep en derden die de activiteiten en de ontwikkeling van de website van PVM rechtstreeks ondersteunen. PVM schakelt soms derden in om de gegevens te verwerken en te analyseren. Afgezien van de genoemde gevallen worden geen gegevens openbaar gemaakt of aan wie dan ook verstrekt, tenzij dit in overeenstemming is met contractuele en wettelijke verplichtingen of de gebruikers daarvoor toestemming hebben gegeven.

PVM en haar gegevensverwerkers zullen uw persoonlijke gegevens overdragen en verwerken, en daarbij de juiste maatregelen nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van de betrokkene

PVM informeert over het recht van de gebruiker op toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, op beperking of bezwaar tegen verwerking, alsmede over het recht op overdraagbaarheid van gegevens en over het recht de verleende toelating te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling, gericht aan Perfetti van Melle Benelux B.V., Postbus 3000, 4800 DA of door een e-mail te sturen naar pvmdpo@perfettivanmelle.com ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming en steeds met een kopie van het identiteitsbewijs of enig ander bewijsstuk te verstrekken.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

PVM behoudt zich het recht voor te allen tijde de juistheid van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens, alsmede de leeftijd en identiteit van de winnaars te controleren alvorens over te gaan tot de uitreiking van de prijzen. 

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door een server van een webpagina op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Perfetti Van Melle maakt gebruik van cookies om onze sites gebruiksvriendelijker te maken en de site en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Zo kan een site bijvoorbeeld herkennen dat u persoonsgegevens heeft verstrekt en zich onthouden van een tweede verzoek om dezelfde informatie.

We kunnen cookies ook gebruiken om informatie over uw computer te verzamelen, zoals uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u op internet surft) of het type internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, en dit te koppelen aan uw persoonsgegevens. Dit om ervoor te zorgen dat onze websites u de best mogelijke web-ervaring zullen leveren en dat het efficiënte informatiebronnen zullen zijn.

Voor het opslaan van deze cookies maakt Perfetti Van Melle gebruik van een pop-up scherm met informatie over cookies en een vinkvakje om toestemming te verlenen. U kunt cookies ook uitschakelen in de instellingen van uw browser. Weigering van cookies op de site die u bezoekt kan ertoe leiden dat u bepaalde delen van de site niet kunt bezoeken of geen gepersonaliseerde informatie kunt ontvangen wanneer u de site bezoekt.

 

Google analytics

De websites kunnen gebruik maken van webanalysetools, zoals Google Analytics en/of Unica, om uw interacties met een site te volgen en informatie op te slaan, zoals wanneer u de site hebt bezocht, of u de site al eerder hebt bezocht en vanaf welke site u werd doorverwezen. Meetstatistieken van websites kunnen worden gebruikt om uw website-ervaring te personaliseren en om - anoniem en in geaggregeerde vorm - statistieken over website-activiteit te evalueren. Wij gebruiken deze informatie om de effectiviteit van onze internetaanwezigheid te meten en om statistische rapporten samen te stellen.

Wanneer we Google Analytics gebruiken, kunnen we deze informatie delen met Google om Google te helpen zijn producten en services te verbeteren. Wij noch Google zullen deze tool gebruiken (of derden machtigen om deze te gebruiken) om persoonsgegevens over u te volgen of te verzamelen of om uw persoonsgegevens te koppelen aan de gegevens van Google Analytics.

Pixel tags

Sommige van de pagina’s die u bezoekt kunnen ook informatie verzamelen door het gebruik van pixeltags (ook wel clear gifs genoemd) die kunnen worden gedeeld met derden die de promotionele activiteiten en de ontwikkeling van de website van PVM rechtstreeks ondersteunen. Zo kan informatie over het gebruik van onze website door bezoekers van onze websites worden gedeeld met ons externe reclamebureau om internetbanneradvertenties op de websites van PVM beter te kunnen richten. De informatie die door het gebruik van deze pixeltags wordt verzameld, is echter niet persoonlijk identificeerbaar, hoewel deze aan uw persoonsgegevens kan worden gekoppeld.

Wijziging van het huidige privacybeleid

PVM controleert regelmatig haar eigen privacy- en beveiligingsbeleid en herziet dit, indien nodig, in overeenstemming met de wijzigingen die de wet, de organisatie of de technologische evolutie met zich meebrengen. Elke wijziging van dit beleid zal op deze pagina worden gepubliceerd.

 

Informatie gegevensverwerking

 In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeert Perfetti Van Melle Benelux B.V. (hierna te noemen “PVM”) dat de persoonsgegevens (hierna te noemen “Persoonsgegevens”) die u aan PVM hebt verstrekt zullen worden verzameld en verwerkt onder toezicht van PVM, in overeenstemming met het navolgende:

a.              Doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van de Persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beheer van de relatie tussen u en PVM. PVM zal deze Persoonsgegevens, die eveneens gegevens van bijzondere categorieën kunnen omvatten, zoals gezondheidstoestand, ras, etnische afkomst, lidmaatschap van een vakvereniging en geloofsovertuiging, verwerken om deze relatie op geschikte wijze te kunnen beheren.

De verwerking van de Persoonsgegevens kan elektronisch en handmatig plaatsvinden, op basis van logische criteria die verenigbaar en functioneel zijn met de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld, en steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

b.             Reikwijdte van de communicatie en verspreiding van gegevens

De Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door personeel dat daartoe door PVM is geautoriseerd, of door derde bedrijven (inclusief enige andere bedrijven van de PVM Groep), instellingen of professionals die, als gegevensverwerkers, specifieke verwerkingsdiensten of activiteiten uitvoeren die een aanvulling vormen op de bovengenoemde doeleinden.

De Persoonsgegevens zullen op geen enkele wijze verspreid worden.

c.              Overdracht van persoonsgegevens naar een derde land

Voor de aanwervingsprocedure kan het ook noodzakelijk zijn dat een deel van de Persoonsgegevens wordt overgedragen naar derde landen waar de Perfetti Van Melle Groep aanwezig is.

d.             Bewaarperiode

De Persoonsgegevens worden bewaard zolang deze relatie van kracht is. Daarna worden de Persoonsgegevens slechts bewaard voor zover dit nodig is om te voldoen aan enige wettelijke voorschriften die PVM kunnen verplichten de Persoonsgegevens langer te bewaren.

e.             Rechten van de betrokkene

PVM informeert over het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van Persoonsgegevens, op beperking of bezwaar tegen verwerking, alsmede over het recht op overdraagbaarheid van gegevens en over het recht de verleende toelating te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling, gericht aan Perfetti Van Melle Benelux B.V., Postbus 3000, 4800 DA Breda, hetzij door een e-mail te sturen naar pvmdpo@it.pvmgrp.com ter attentie van de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende autoriteit.

Cookiebeleid

Cookies zijn automatische procedures voor het ophalen van informatie met betrekking tot bepaalde voorkeuren van een internetgebruiker tijdens het bezoek aan een bepaalde website, met het doel de gebruiker te herkennen als terugkerend en zodoende het gebruik te personaliseren en de navigatie sneller te maken.

 

Soorten cookies 

Hieronder vindt u een classificatie van cookies op basis van hun kenmerken:

a) Afhankelijk van het bedrijf dat ze beheert:

-        Eigen: deze worden naar het terminal computersysteem van de gebruiker verzonden vanaf een door de uitgever beheerd computersysteem of domein, van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verleend.

-        Van derden: deze worden naar het terminal computersysteem van de gebruiker verzonden vanuit een niet door de uitgever beheerd computersysteem of domein, maar door een ander bedrijf dat de via de cookies verkregen gegevens verwerkt.

 

b) Afhankelijk van de tijd dat ze actief blijven

-        Per sessie: deze verzamelen en slaan gegevens op terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt.

-        Persistent: de gegevens blijven opgeslagen in het computersysteem en zijn toegankelijk en verwerkbaar gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die voor deze cookies verantwoordelijk is.

 

c) Afhankelijk van hun doel:

-        Technisch: laten de gebruiker toe te navigeren via een webpagina, platform of applicatie en gebruik te maken van verschillende opties of diensten die er beschikbaar zijn, bijvoorbeeld verkeers- en datacommunicatie controleren, de sessie identificeren, delen met beperkte toegang invoeren, elementen opslaan die deel uitmaken van een bestelling, een bestelling verwerken, de toepassing of deelname aan een evenement registreren, beveiligingselementen gebruiken tijdens navigatie, inhoud opslaan voor de verspreiding van video- of audiobestanden of inhoud delen via sociale netwerken.

-        Personalisatie: gebruikers kunnen toegang krijgen tot diensten met een aantal vooraf gedefinieerde algemene kenmerken, afhankelijk van bepaalde criteria in het computersysteem van de gebruiker, bijvoorbeeld taal, type browser waarmee toegang wordt verkregen tot de dienst, regionale configuratie van waaruit toegang wordt verkregen tot de dienst, enz.

-        Analyse: maakt het mogelijk de gedragspatronen van de gebruikers van de webpagina’s waarmee zij verbonden zijn, te volgen en te analyseren (bijvoorbeeld het meten van de activiteit op de websites, het opstellen van navigatieprofielen voor de gebruikers op de sites, teneinde verbeteringen aan te brengen die afhankelijk zijn van de analyse van het gebruik dat door de gebruikers van de diensten wordt gemaakt).

-        Publiciteit: maakt het mogelijk de op een webpagina opgenomen advertentieruimte te beheren op basis van criteria zoals bewerkte inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden vertoond.

-        Gedragsafhankelijke publiciteit: maakt het mogelijk de op een webpagina opgenomen advertentieruimte te beheren en informatie over het gedrag van de gebruikers op te slaan, die wordt verkregen via voortdurende observatie van de navigatiegewoonten, waardoor vervolgens een specifiek profiel kan worden ontwikkeld en op basis daarvan publiciteit kan worden aangeboden.

  

Uitschakeling van cookies 

De gebruiker kan de browser zo configureren dat cookies standaard worden geaccepteerd of geweigerd.

Als de gebruiker besluit om het gebruik van cookies te weigeren, kunnen bepaalde voordelen beperkt zijn.

De vereiste procedure voor het blokkeren en verwijderen van cookies kan per internetbrowser verschillen, zodat u deze te allen tijde kunt wijzigen volgens de instructies van de betreffende internetbrowser, zoals hieronder weergegeven: 

-        Cookie instellingen voor Internet Explorer

-        Cookie instellingen voor Firefox

-        Cookie instellingen voor Google Chrome

-        Cookie instellingen voor Safari

Deze browsers zijn onderhevig aan regelmatige updates of wijzigingen; wij kunnen dus niet garanderen dat de verstrekte informatie precies overeenstemt met de versie van uw webbrowser.

 

Cookies op de website.

Op de website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

-        Technische Cookies
         
Google Tag Manager maakt de implementatie van cookies mogelijk zonder de broncode te wijzigen

-        Analyse Cookies
         Google Analytics Verzendt informatie over paginaweergave naar Google Analytics
         OwnerIQ Analytische tool specifiek bedoeld voor online aankopen van consumenten

-        Publiciteits Cookies
         Facebook Pixel houdt conversies bij voor Facebook
         Facebook Connect maakt het mogelijk een in Facebook gemaakte aangepaste doelgroep te volgen
         Facebook Custom Audience stelt bezoekers in staat om op de website te communiceren met hun Facebook-account
         Doubleclick Advertentietool van Google die dezelfde gebruiker op verschillende websites kan volgen

Voor aanvullende vragen met betrekking tot het gebruik van cookies, kan de gebruiker een schriftelijk verzoek per e-mail sturen naar: consumentenvragen@nl.pvmgrp.com.

Deel met vrienden